Kam ir Pilseta24.lv

Pilsētas iedzīvotājiem

Pilsētas iedzīvotājus aicinām publicēt savu viedokli, pārdomas, novērojumus vai sitāucijas izklāstu par pilsētai vai mikrorajonam aktuālām situācijām vai problēmām.

Publicējot informāciju Pilsētas interneta portālā, Tu vari veidot savas kopienas dienaskārtību: aktualizēt problēmas, iesaistīties to risināšanā un veidot dialogu ar pilsētas iedzīvotājiem un organizācijām. Tikai iesaistoties ir iespējams kaut ko mainīt! Pilseta24.lv redakcija Tev un sabiedrībai palīdzēs uzzināt arī citu iesaistīto pušu viedokli. Ja Tu publicēsi materiālu par kādu pilsētai nozīmīgu problēmjautājumu, mēs apzināsim iesaistītās organizācijas un aicināsim viņas sniegt komentāru par situāciju. Šī ir lieliska iespēja Tev svarīgiem jautājumiem parādīties Tavas pilsētas un iespējams pat visas Latvijas mēroga medijos!

 

Sabiedriskajām organizācijām

Sabiedriskās organizācijas mudinām publicēt materiālus par savām aktivitātēm, piemēram, ziņas par rīkotajiem labdarības vai finansējumu piesaistes pasākumiem.

Pilseta24.lv mēŗkauditorija ir pilsētu iedzīvotāji, organizācijas un bizness, kuri ikdienā saskaras ar Jūsu aktualizētajiem problēmjautājumiem! Izmantojot portālu piedāvātās iespējas, Jūs varat viņus ne vien uzrunāt, bet ar aicināt iesaistīties organizācijas projektos un kļūt par biedriem vai atbalstītājiem! Pirms un pēc katra projekta šī ir lieliska iespēja, lai par to paziņotu plašākai sabiedrībai un pateiktu paldies esošajiem atbalstītājiem!

Sporta un izklaides pasākumu organizatoriem

Sporta un izlaides pasākumu organizatorus aicinām informēt par plānotajiem pasākumiem, piemēram, notikumi par spēlēm vai naktsklubu ballītēm. Ja rīkotā aktivitāte ir īpaši nozīmīga, aicinām par to izveidot arī ziņu - tajā varat plašāk aprakstīt aktivitāti un integrēt gan foto galerijas, gan video materiālus. Arī pēc notikuša pasākuma aicinām par tā norisi gan ziņu, gan galeriju sadaļās informēt pilsētas iedzīvotājus – tas veicinās Jūsu organizācijas rīkoto pasākumu atpazīstamību un nākamo pasākumu apmeklētību.

Pilseta24.lv lietotāji ne vien lasa portālos ievietoto informāciju, bet arī plāno savu kultūras dzīvi. Izmantojot portālu piedāvātās publicēšanas iespējas, Jums ir lieliska izdevība iepazīstināt pilsētniekus ar Jūsu rīkotajām aktivitātēm. Pievieno informāciju par ballīti, sporta spēlēm vai koncertiem un vēro kā pieaug apmeklētāju skaits! Piedāvājam arī informatīvā atbalsta iespējas!

Skolām un augstākās izglītības iestādēm

Skolas un augstākās izglītības iestādes aicinām klāstīt par skolēnu, studentu un pedagogu sasniegumiem, plānotajiem pasākumiem (koncertiem, izstādēm, vecāku dienām), kā arī jebkuru citu informāciju, kas var šķist interesanta Jums, Jūsu sadarbības parneriem un skolēnu ģimenes locekļiem.

Valsts un pašvaldības iestādēm

Valsts un pašvaldības iestādes aicinām informēt par aktualitātēm pilsētas vai novada kultūras un sporta dzīvē, pašvaldības kapitalsabiedrību darbībā (izmaiņam darba laikos, jaunajiem pakalpojumu tarifiem, vai izmaiņām valdes/padomes sastāvos), kā arī, protams, par domes un komiteju sēdēs pārspriestajiem jautājumiem.

Pašvaldības un valsts institūciju darbs nav iedomājams bez sabiedrības līdzdalības. Pilseta24.lv portāli sniedz lielisku iespēju pašiem veidot un publicēt informāciju par aktualitātēm attiecīgajā reģionā – sniedziet komentāru par konkrētiem jautājumiem, informējiet par izmaiņām vai jaunievedumiem darba organizēšanā, sasniegumiem un plānotajām aktivitātēm. "Pašvaldību likums" uzliek par pienākumu vietējām varām publicēt savus saistošos noteikumus "vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā" kā arī domes mājas lapā. Pilseta24.lv portāli ir vērtīgs jauns lokālās informācijas kanāls, ko ikdienā izmanto daudz pilsētnieku, tādēļ izmantojot bezmaksas iespēju pievienot informāciju arī Pilseta24.lv internetā portālā Jums ir iespējams uzrunāt lielāku pilsētas iedzīvotāju skaitu nekā, ja informācija būtu pieejama tikai domes mājas lapā.

 

Uzņēmumiem

Uzņēmumus aicinām pilsētniekus un apkārtnes iedzīvotājus informēt par savām aktualitātēm, piemēram, jaunradītajiem pakalpojumiem/produktiem, sasniegumiem, vai uzņēmuma vadības viedokļi par aktualitātēm ekonomikā vai Jūsu nozarē!


Publicējot informāciju Pilseta24.lv portālos Jūs: 

uzlabosiet sabiedrības informētību par aktualitātēm savā uzņēmumā vai nozarē
ietaupīsiet līdzekļus publicitātes un atpazīstamības nodrošināšanai
varēsiet uzsākt vai paplašināt komunikāciju ar esošajiem vai topošajiem klientiem, kas cels Jūsu uzņēmuma atpazīstamību un reputāciju! Vienvirziena komunikācija vairs nestrādā – klienti novērtē uzņēmumus, kas ar tiem sarunājas!
varēsiet noskaidrot plašākas sabiedrības attieksmi Jums nozīmīgos jautājumos piemēram jaunu produktu vai pakalpojumu ieviešanā.