Pieņemts 2017.gada Valmieras budžets

Valmiera24.lv

2017.gada 26.janvāra Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja pašvaldības 2017.gada budžetu.

"Valmieras 2017.gada budžeta sastādīšanu ietekmēja vairāki nozīmīgi aspekti, kas bija jāņem vērā, novirzot papildu līdzekļus tādām jomām kā izglītība, atalgojums un infrastruktūras attīstība. Piemēram, Valmieras izglītības iestādēs jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanas un minimālās algas paaugstināšanas ietekme uz pašvaldības budžetu gadā ir 581,6 tūkstoši eiro (salīdzinot pret 2016.gada budžetu). Šie ir divi būtiskākie kritēriji, kas noteica tālāko budžeta sadali. Tāpat mūsu prioritāte šogad ir infrastruktūras sakārtošana – galvenokārt sporta un industriālo teritoriju, bet, protams, daļa jāatvēl arī ielu infrastruktūras atjaunošanai. Tā kā zinājām, ka 2017.gadā intensīvi sāksies Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļu izmantošana, aizvadītajā gadā izstrādājām projektus, savukārt ar šo gadu sāksim tos plānveidīgi īstenot. Uzskatu, ka esam veiksmīgi radījuši līdzsvaru budžeta sadalē, neatstājot novārtā nevienu jomu – rūpējamies par daudzveidīgu izglītības, kultūras un sporta piedāvājumu, drošību – gan fizisko, gan sociālo, kā arī uzlabojam pilsētvidi. Domājot par pilsētas attīstību, iedzīvotāju labklājības un apmierinātības ar dzīvi Valmierā veicināšanu, mums ir jāveic ieguldījumi pilsētas komercdarbības un industriālo teritoriju attīstībā. Tādējādi mēs padarām Valmieru pievilcīgāku vietējiem un ārvalstu investoriem, kas savukārt sekmē pilsētas ekonomisko izaugsmi ilgtermiņā, radot Valmieru par arvien labāku dzīvesvietu esošajiem un potenciālajiem pilsētas iedzīvotājiem," 2017.gada budžetā iezīmētās prioritātes raksturo Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks. 

Pašvaldības 2017.gada kopbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti 35 919 573  eiro apmērā. Būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots ir nodokļu ieņēmumi, un 2017.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 18,33 miljonu eiro apmērā. Lielāko īpatsvaru – 88,5% – veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, bet nekustamā īpašuma nodoklis – 10,6%. Tā kā iedzīvotāju ienākuma nodokli aprēķina, ņemot vērā deklarēto iedzīvotāju skaitu iepriekšējā gada 1.janvārī, Valmieras pilsētas pašvaldībai ir svarīgi, lai ikviens pilsētā dzīvojošais būtu šeit deklarējis savu dzīvesvietu, jo pilsētas attīstības ieceres un plāni ir atkarīgi no pilsētā deklarēto iedzīvotāju skaita.

Savukārt Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada kopbudžeta kopējie izdevumi plānoti 35 870 346 eiro apmērā. Lielāko daļu no tiem veido izdevumi izglītībai, kas sastāda 16,1 miljonu eiro. Tāpat nozīmīgu izdevumu daļu veido izdevumi kultūrai, atpūtai, sportam un reliģijai – 7,8 miljoni eiro, 3,94 miljoni eiro paredzēti ekonomiskajai darbībai, 2,55 miljoni eiro – sociālajai aizsardzībai, 2,4 miljoni eiro – pašvaldības teritoriju un ēku apsaimniekošanai, bet 1,17 miljoni eiro tiks novirzīti vides aizsardzībai.

Kopumā pilsētas satiksmes infrastruktūras sakārtošanai paredzēts izlietot 3,6 miljonus eiro, tai skaitā ielu izbūvei un kapitālajiem remontiem paredzēti 3,4 miljoni eiro:

*Georga Apiņa ielas (posmā no Beātes ielas līdz Rubenes ielai) pārbūves pabeigšanai – 460 tūkstoši eiro;

*Smiltenes ielas (posmā no Stacijas ielas līdz Gaides ielai) un Ūdens ielas (posmā no Brenguļu ielas līdz Smiltenes ielai) pārbūvei – 367 tūkstoši eiro;

*Mālu ielas (posmā no Matīšu šosejas līdz Ainažu ielai) pārbūvei – 150 tūkstoši eiro;

*Voldemāra Baloža ielas (posmā no Mākslinieku ielas līdz Ausekļa ielai) virskārtas atjaunošanai un lietus kanalizācijas izbūvei vienlaicīgi ar SIA "Valmieras ūdens" paredzētajiem komunikāciju izbūves darbiem – 145 tūkstoši eiro;

*pilsētas ielu virsmu apstrādei – 90 tūkstoši eiro.

Ielu un stāvlaukumu projektēšanai paredzēts finansējums 125 tūkstošu eiro apmērā. Savukārt stāvlaukumu izbūvei un remontam – 193 tūkstoši eiro, tai skaitā:

*stāvlaukuma izbūvei Zvaigžņu ielā 7 – 100 tūkstoši eiro;

*stāvlaukumu Leona Paegles ielā 20 un Andreja Upīša ielā 2 (pie Vecpuišu parka) izbūvei – 90 tūkstoši eiro.

Ielu apgaismošanai, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un pārbūvei paredzēts finansējums 488 tūkstoši eiro, tai skaitā elektroapgādes pieslēguma izbūvei Ķieģeļu ielā 8 un Mālu ielā 1 – 50 tūkstoši eiro.

Autoceļu fonda izdevumi 2017.gadā plānoti 518 tūkstošu eiro apmērā, tai skaitā:

*ielu bedrīšu remontam – 90 tūkstoši eiro;
*grantēto ielu remontam – 80  tūkstoši eiro;
*ielu uzturēšanai ziemā un vasarā – 339 tūkstoši eiro.

Dažādiem komunālās saimniecības projektiem 2017.gadā plānoti izdevumi 486 tūkstošu eiro apmērā, tai skaitā:

*pilsētas infrastruktūras uzturēšanai – 28 tūkstoši eiro;
*klaiņojošo dzīvnieku patversmes uzturēšanai – 20,4 tūkstoši eiro;
*esošo bērnu rotaļlaukumu uzturēšanai un papildināšanai ar jauniem rotaļu elementiem – 25 tūkstoši eiro;
*Vecpuišu parka pārbūvei – 250 tūkstoši eiro;
*Atpūtas parka labiekārtošanai – 85 tūkstoši eiro.

Pašvaldības mājokļu apsaimniekošanai un attīstībai paredzēti 275 tūkstoši eiro, tai skaitā:

*ēkas Stacijas ielā 26 Valmierā remontam – 23 tūkstoši eiro;
*līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un pagalmu labiekārtošanai – 72 tūkstoši eiro;
*tehniskā projekta izstrādei ēkas Ūdens ielā 2C pārbūvei – 35 tūkstoši eiro;
*ēkas Purva ielā 13 remontiem – 18 tūkstoši eiro.

Savukārt vides aizsardzībai 2017.gadā piešķirts 1,1 miljons eiro, kas ir par 469,9 tūkstošiem eiro vairāk nekā 2016.gada sākotnējā plānā. Notekūdeņu apsaimniekošanai (lietus kanalizācijas uzturēšanai, remontam un caurteku, grāvju un slūžu uzturēšanai) plānoti 495,7 tūkstoši eiro, tai skaitā slēgtā meliorācijas kolektora posmā no Senču ielas līdz Ģīmes upītei izbūvei paredzēti 329 tūkstoši eiro.

Pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanai plānoti 4,5 miljoni eiro jeb 27,8% no kopējiem izglītībai paredzētajiem izdevumiem. No šiem izdevumiem 3,2 miljonus eiro sastāda izdevumi atlīdzībai. Savukārt pamatizglītībai un vispārējai izglītībai 2017.gada budžetā plānoti 7,7 miljoni eiro jeb 48,1% no kopējiem izglītības izdevumiem. No šiem izdevumiem 5,5 miljonus eiro sastāda izdevumi darbinieku atlīdzībai. Kapitālajiem izdevumiem izglītības jomā kopumā paredzēti 945 tūkstoši eiro. Savukārt skolēnu vasaras nodarbinātības nodrošināšanai piešķirti 84 tūkstoši eiro.

Atpūtas, sporta, kultūras un reliģijas programmai Valmieras pilsētas pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 7,8 miljoni eiro, kas ir par 35% jeb 2,79 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Palielinājums saistīts ar Vidzemes Olimpiskā centra (VOC) attīstības projekta – peldbaseina – būvniecību, kā arī nacionālās sporta bāzes – Jāņa Daliņa stadiona pārbūvi un vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta uzsākšanu 1,1 miljona eiro apmērā, kas tiek īstenoti ar Valsts budžeta līdzfinansējumu. Peldbaseina un VOC ledus halles savienojošās galerijas un savienojuma ar ēku Rīgas ielā 91 izbūve paredzēti 327 tūkstoši eiro, bet BMX trases izveidei – 300 tūkstoši eiro. Kopumā sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem un iestādēm paredzēts finansējums vairāk nekā 5 miljonu eiro apmērā, tai skaitā Valmieras Drāmas teātrim – 139,9 tūkstoši eiro, no kā pasākuma "Valmieras vasaras teātra festivāls. Bērni" īstenošanai piešķirti 60 tūkstoši eiro.

Valmieras muzeja uzturēšanai plānoti 460,8 tūkstoši eiro, tai skaitā 84 700 eiro paredzēti Valmieras pils kultūrvides centra tehniskā projekta izstrādei. Valmieras Kultūras centra uzturēšanas izdevumi plānoti 821,1 tūkstoša eiro apmērā, tai skaitā 229 tūkstoši eiro Valmieras Kultūras centra pārbūves būvprojekta izstrādei. Savukārt Valmieras bibliotēkas uzturēšanai plānoti 484 tūkstoši eiro, tai skaitā 102,3 tūkstoši eiro Vidzemes Augstskolai Valmieras Integrētās bibliotēkas telpu Cēsu ielā 4 uzturēšanas izdevumiem. 

2017.gadā Valmieras pilsētas pašvaldība saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus. Brīvpusdienu nodrošināšanai skolu audzēkņiem paredzēti 14 tūkstoši eiro, uzturmaksu atlaidēm pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem – 29 tūkstoši eiro, bērna piedzimšanas pabalstiem – 42 tūkstoši eiro. Braukšanas maksu atvieglojumu kompensācijai budžetā plānoti 147,12 tūkstoši eiro, bet atbalstam iedzīvotājiem par komunāliem maksājumiem paredzēti 290,3 tūkstoši eiro. Savukārt sociālajām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm, kā arī par sociālo aprūpi un rehabilitāciju paredzēts izlietot 161,7 tūkstošus eiro.

Sabiedriskai kārtībai un drošībai kopumā paredzēti 342 tūkstoši eiro, ko veido Valmieras pilsētas pašvaldības policijas izdevumi. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu pašvaldības policijas funkciju veikšanu, plānots vairākās pilsētas vietās uzstādīt videonovērošanas kameras un iegādāties rācijas operatīvai saziņai ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Šīm aktivitātēm 2017.gada budžetā paredzēti 33,5 tūkstoši eiro. Lai vēl pilnvērtīgāk nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, no 2017.gada vienotā inženierkomunikāciju avārijas dispečerdienesta funkcijas veic Valmieras pilsētas pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centrs, kas izveidots ar pašvaldības domes lēmumu 2016.gada 24.novembrī.

Lai atbalstītu ģimenes, Valmieras pilsētas pašvaldība arī 2017.gadā Valmieras Dzimtsarakstu nodaļā turpinās nodrošināt svinīgo laulību reģistrēšanas ceremoniju bez maksas.

Tāpat 2017.gadā piešķirts finansējums Valmieras attīstības aģentūras darbības nodrošināšanai, partnerībai biznesa tehnoloģiju platformā BiSMART, transporta kustības un stāvlaukumu optimizācijas izpētei, kā arī pašvaldības iedzīvotāju un uzņēmēju informēšanas un iesaistes informācijas tehnoloģiju platformas viedtālrunī izveidei.

Valmieras pilsētas pašvaldības budžets ir izstrādāts, pamatojoties uz Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.-2030.gadam un attīstības programmā 2015.-2020.gadam ietvertajiem pašvaldības ilgtermiņa attīstības mērķiem un prioritātēm.